ΟΛΑ ΤΑ Σ'ΑΓΑΠΩ by: we do not translate soley isolated preposition Notis